Viasms

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

Aizdevējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VIA SMS”, vienotās reģistrācijas Nr. 40103259867, juridiskā adrese: Rīga, 13. janvāra iela 3, LV-1050.

Aizdevēja konts – Aizdevēja norēķinu konts, kas atvērts kredītiestādē un kas norādīts Mājas lapā vai Aizņēmējam nosūtītajā Rēķinā.

Aizdevuma summa – naudas summa, kuru Aizdevējs, pamatojoties uz noslēgto Līgumu, ir piešķīris Aizņēmējam, un kas Aizdevējam uzliek pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot Aizdevējam naudas summu kopā ar aprēķinātajiem Procentiem par Aizdevuma summas lietošanu, un citiem maksājumiem, ja tādi piemērojami.

Aizņēmējs – Līguma 2.1.punktā noteiktajām prasībām atbilstoša, rīcībspējīga fiziskā persona, kas noslēdz šo līgumu, aizņemoties naudas līdzekļus no Aizdevēja.

Aizņēmēja konts – uz Aizņēmēja vārda Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts norēķinu konts vai ar Aizdevēju saistītas sabiedrības, kas ieguvusi elektroniskā naudas iestādes licenci, atvērts maksājumu konts, uz kuru Aizdevējs, pamatojoties uz Aizņēmēja pieteikumu, veic pieprasītās Aizdevuma summas izmaksu pilnā vai daļējā apmērā.

Aizņēmēja reģistrācijas komisija – komisijas maksa, ne mazāka kā 0,01 EUR (viens eiro cents) apmērā, ko, saskaņā ar Līguma noteikumiem, Aizņēmējs maksā par reģistrēšanos Mājas lapā; Ja Aizņēmējs iepriekš ir veicis reģistrāciju Aizdevēja sistēmā, pārskaitot komisijas maksu uz Aizdevēja kontu, izmantojot citus Aizdevēja piedāvātos aizdevuma veidus, otrreizēja Aizņēmēja reģistrācijas komisija nav jāmaksā.

Aizņēmuma likme – procentu likme, kas noteikta Līguma Pielikumā Nr. 1 un ir izteikta gada procentos.

Atteikuma tiesības – Aizņēmēja tiesības atkāpties no Līguma saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

Datubāzes – atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādei izveidotas datubāzes, kur Aizdevējam iespējams pārliecināties par Aizņēmēja ienākumiem, maksājumu saistību izpildi un kredītvēsturi.

Gada procentu likme – saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātās kopējās izmaksas, kas izteiktas procentos no Aizdevuma summas. Gada procentu likme tiek norādīta Līguma Pielikumā Nr.1 tās aprēķināšanai tiek izmantoti Pieņēmumi.

Kopējā summa, kas jāmaksā Aizņēmējam – saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido Aizdevuma summa un visas izmaksas, tajā skaitā Procentu maksājumi, kas Aizņēmējam jāmaksā saistībā ar Līgumu, un kas aprēķināta, izmantojot Pieņēmumus.

Kredītlīnijas pieteikums – atbilstoši Līgumam Mājas lapā no Lietotāja profila noformēta Aizņēmēja izteikta griba (pieprasījums) saņemt no Aizdevēja Aizdevuma summu piešķirtā Kredītlimita ietvaros vai Aizņēmēja pieteikums Aizņēmēja Lietotāja profilā saņemt papildus Kredītlīnijas limitu.

Kredītlīnijas limits – Aizdevēja noteikts naudas limits, līdz kuram Aizņēmējs Līguma darbības laikā ir tiesīgs lietot Aizdevēja naudas līdzekļus. Individuāls Aizņēmējam piešķirtais Kredītlīnijas limits ir atrodams Aizņēmēja Lietotāja profilā.

Kredītlīnijas līguma termiņš – Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un tiek izbeigts šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. Līguma termiņa iestāšanās dienā Aizņēmējam ir pienākums veikt Aizdevuma summas, aprēķināto Procentu un Līgumsoda atmaksu Aizdevējam pilnā apmērā un ne vēlāk kā šajā dienā Aizņēmējam tiek anulēts Kredītlīnijas limits.

Lēmums par Kredītlīnijas piešķiršanu – Aizdevēja izteikta piekrišana noslēgt Līgumu un piešķirt (t.sk. palielināt) Aizņēmējam Kredītlīnijas limitu.

Lietotāja profils – Aizņēmēja personīgā informācija Mājas lapā, kas pēc Aizņēmēja reģistrācijas jebkurā no Aizdevēja mājas lapām: www.viasms.lvwww.viacredit.lvwww.savacard.lv tiek izveidota automātiski un ir pastāvīgi pieejama Aizņēmējam pēc Aizņēmēja lietotāja vārda un paroles ievadīšanas Mājas lapā. Lietotāja profils kalpo kā viens no saziņas kanāliem starp Aizņēmēju un Aizdevēju, kuru izmantojot tiek uzskatīts, ka ir apliecināta Aizdevēja identitāte.

Līgums – šis kredītlīnijas līgums ar visiem tā pielikumiem un grozījumiem, kas noslēgti starp Aizdevēju un Aizņēmēju.

LR – Latvijas Republika.

Maksājumu diena –  diena, kurā Aizdevējam jāsaņem maksājums par iepriekšējo Norēķinu ciklu saskaņā ar Aizdevēja izrakstītu un Aizņēmējam nosūtītu Rēķinu. Maksājumu diena ir fiksēts datums, kas ik mēnesi iekrīt vienā un tajā pašā katra sekojošā mēneša datumā, kas ir vienāds ar Aizdevuma summas izmaksas datumu. Ja Norēķinu diena iekrīt tādā kalendārā mēneša datumā, kāds attiecīgajā mēnesī nav paredzēts, par Norēķinu dienu ir uzskatāms pēdējais mēneša datums. Aizņēmējam norēķini jāveic ne retāk kā reizi mēnesī.

Maksājumu karte – Aizņēmēja norēķinu karte, kas piesaistīta Aizņēmēja norēķinu kontam vai maksājumu kontam, no kuras, saskaņā ar Aizņēmēja sniegto piekrišanu, tiek iekasēti jebkādi no Līguma un citu pakalpojumu noteikumiem izrietošie maksājumi, ja Aizņēmēja maksājums nav veikts līdz tekošā Norēķinu cikla norādītajai Maksājumu dienai.

Mājas lapa – Aizdevēja interneta mājas lapa www.viasms.lv, kurā Aizņēmējs piesakās Kredītlīnijas limitam un elektroniski apliecina savu piekrišanu Līguma noteikumiem, noslēdzot Līgumu.

Minimālais maksājums – Aizdevēja noteiktā minimālā summa, kuru Aizņēmējam viena Norēķinu cikla ietvaros jāatmaksā Aizdevējam. Minimālais maksājums ir vienāds ar šādu maksājumu kopsummu:  2.5% (divi komats pieci procenti) no neatmaksātās Aizdevuma summas, kā arī aprēķinātiem Procentiem (0,12% dienā) no neatmaksātās Aizdevuma summas Norēķinu cikla ietvaros un citiem no Līguma un citu pakalpojumu noteikumiem izrietošiem maksājumiem. Minimālais maksājums nevar būt mazāks par trīs (3.00) Eur.

MK Noteikumi – 25.10.2016. MK Noteikumi Nr. 691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”. “Līgumsods” – līgumsods par savlaicīgu maksājumu neveikšanu, kas vienāds ar 0.5% (nulle, komats, pieci procenti) dienā no kavētā maksājuma summas, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos aprobežojumus.

Norēķinu cikls – periods, kurā Aizņēmējs lieto Aizdevuma summu un par kuru ir jāmaksā Procenti saskaņā ar Aizņēmuma likmi par Aizdevuma summas lietošanu. Ja Aizņēmējs veic norēķinus Minimālā maksājuma apmērā, Pirmā norēķinu cikla garums ir divdesmit (20) kalendārās dienas, skaitot no Aizdevuma summas izmaksas dienas, par ko tiek izrakstīts atbilstošs Rēķins, kura apmaksas termiņš ir desmit (10) kalendāras dienas. Katra nākamā norēķinu cikla garums ir viens  kalendārais mēnesis, skaitot no iepriekšējā Rēķina izrakstīšanas dienas. Aizdevējs izraksta un nosūta Aizņēmējam Rēķinu katra nākošā Norēķinu cikla pirmajā dienā, atspoguļojot tajā summu, kas Maksājumu dienā būs jāsamaksā, lai pilnībā atmaksātu Aizdevuma summu, aprēķinātos Procentus un citus no Līguma un citu pakalpojumu noteikumiem izrietošos maksājumus, vai Minimālo maksājumu. Veicot Rēķina apmaksu, Aizņēmējs pēc savas izvēlēs ir tiesīgs veikt maksājumu pilnīgai saistību izpildei vai Minimālo maksājumu, izņemot gadījumu, kad Aizdevējs ir izmantojis tiesību vienpusēji anulēt vai samazināt Aizņēmējam pieejamo Kredītlīnijas limitu vai Līgums ir izbeigts. Ja Aizņēmējs veic Kredītlīnijas summas atmaksu pilnā apmērā, maksājumam ir jābūt ieskaitītam Aizdevēja kontā līdz Maksājumu dienai.

Operators – komersants, kas ir tiesīgs veikt maksājumu pakalpojumus atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumam vai Eiropas savienības pakalpojumu sniegšanas brīvības ietvaros ir Latvijas Republikā reģistrēts pakalpojumu sniedzējs no Eiropas ekonomiskās zonas.

Parole – Aizņēmēja reģistrācijas procesā Aizņēmēja paša brīvi izvēlēta un Lietotāja profilā norādīta unikāla ciparu un burtu kombinācija, kuru izmantojot, Aizņēmējs apliecina savu identitāti, Līgumā paredzētajā veidā un kārtībā iesniedzot Kredītlīnijas pieteikumu Aizdevējam. Atbilstoši Līguma noteikumiem, Aizņēmēja pienākums ir rūpēties un nodrošināt, lai Parole nekļūtu zināma Trešajai personai.

Pieņēmumi – saskaņā ar MK Noteikumiem Gada procentu likmes un Kopējās summas, kas jāmaksā Aizņēmējam, aprēķināšanai izmantojamie pieņēmumi: Aizdevuma summa - ir piešķirta uz vienu gadu, Aizdevuma summa tiek pilnībā izņemta pirmajā Līguma darbības dienā un tiks atmaksāta pēdējā Kredītlīnijas limita darbības dienā vienā maksājumā.

Politiski nozīmīga persona –  persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis – persona, kura ir politiski nozīmīgas personas laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, vecāks, vecvecāks vai mazbērns, brālis vai māsa.

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona – fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar Politiski nozīmīgu personu vai Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli Līguma izpratnē, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar Politiski nozīmīga personu vai Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli Līguma izpratnē, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīga personas vai Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa labā.

Procenti – atlīdzība par Aizdevuma summas lietošanu, neskaitot maksu par citiem pakalpojumiem.

Puses – Aizdevējs un Aizņēmējs, abi kopā.

Puse – Aizņēmējs vai Aizdevējs.

Rēķins – Aizdevēja ik mēnesi sagatavots un Aizņēmējam nosūtīts rēķins Aizdevuma summas atmaksai pilnā apmērā, kā arī Procentu vai citu no šī Līguma noteikumiem vai citu sniegto pakalpojumu noteikumiem izrietošu maksājumu samaksai, vai Minimālā maksājuma veikšanai. Kārtējais Rēķins tiek izrakstīts katra nākošā Norēķinu cikla pirmajā dienā un nosūtīts Aizņēmējam desmit (10) dienas pirms Maksājumu dienas.

Transakcija – maksājumu operācija jebkura no Līguma un/vai citu pakalpojumu noteikumiem izrietošā maksājuma veikšanai no Aizņēmēja Maksājumu kartei piesaistītā norēķinu vai maksājumu konta.

Trešā persona – jebkura persona, kura nav uzskatāma par šī Līguma pusi.

2. PRIEKŠNOTEIKUMI  REĢISTRĀCIJAI UN KREDĪTLĪNIJAS LIMITA PIEPRASĪJUMAM

2.1. Lai Aizņēmējam tiktu piešķirts Kredītlīnijas limits, Aizņēmējam ir jāatbilst, un, piekrītot šī Līgumanoteikumiem, Aizņēmējs apliecina, ka tas visā Līguma darbības laikā atbildīs sekojošiem tālāk uzskaitītiem kritērijiem:

2.1.1. Aizņēmējs ir rīcībspējīga fiziska persona, kura ir identificēta un veiksmīgi reģistrējusies Aizdevēja Mājas lapā;

2.1.2. Aizņēmējs ir 20 līdz 70 gadus vecs;

2.1.3. Aizņēmējs ir deklarējis savu dzīves vietu Latvijas Republikā un nodokļu un nodevu piemērošanu regulējošo normatīvo aktu ietvaros tas ir uzskatāms par rezidentu;

2.1.4. Aizņēmējam ir atvērts norēķinu konts Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai maksājumu konts ar Aizdevēju saistītā sabiedrībā, kas ieguvusi elektroniskā naudas iestādes licenci;

2.1.5. Kredītlīnijas pieteikuma nosūtīšanas laikā un Līguma noslēgšanas laikā Aizņēmējs neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu ietekmē un spēj kontrolēt un saprast savu darbību;

2.1.6. Aizņēmējam ir pietiekami un regulāri ikmēneša ieņēmumi, kas ļauj atmaksāt Aizdevuma summu, Procentus un citus ar Līgumu saistītos maksājumus;

2.1.7. Aizņēmējam nav kavētu parādsaistību pret Aizdevēju, ar Aizdevēju vienā uzņēmumu grupā ietilpstošiem uzņēmumiem un/vai Trešajām personām, Aizņēmējs nav reģistrēts kā esošs parādnieks Datubāzēs vai nepastāv tādi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja maksātspēju;

2.1.8. Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā un Lietotāja profilā sniegtās ziņas ir patiesas;

2.1.9. Aizņēmējs ir izpildījis visas Aizdevēja prasības Kredītlīnijas saņemšanai.

3. KREDĪTLĪNIJAS LIMITA PIEPRASĪJUMS UN AIZŅĒMĒJA REĢISTRĀCIJA

3.1.  Aizņēmējs, kas iepriekš nav reģistrējies Aizdevēja Mājas lapā, iesniedz Kredītlīnijas pieteikumu Aizdevēja Mājas lapā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas, t.sk. Aizdevuma summu un Aizņēmēja Maksājumu kartes datus (maksājumu kartes numuru un tipu, tās derīguma termiņu, CVV/CVC kodu) un citus pieprasītos datus. Lai Aizdevējs uzsāktu Kredītlīnijas pieteikuma izskatīšanu, Aizņēmējs reģistrējas Mājas lapā un patstāvīgi ģenerē savu Paroli, izveidojot Lietotāja Profilu. Izmantojot savu Lietotāja Profilu, Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam turpmākos pieteikumus Kredītlīnijas summas izmaksai un citus pieprasījumus šī Līguma ietvaros. Aizņēmēji, kuri jau iepriekš reģistrējušies Aizdevēja Mājas lapā, Jaunu Lietotāja Profilu neizveido, bet Kredītlīnijas pieteikumu iesniedz ar esošā Lietotāja Profila starpniecību.

3.2. Reģistrējoties, Aizņēmējam ir jāievēro Aizdevēja Mājas lapā sniegtie norādījumi.

3.3. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmēja reģistrāciju Mājas lapā. Aizdevējam nav pienākums jebkādi pamatot šādu atteikumu. Ja Aizņēmējs nav reģistrējies Mājas lapā, Kredītlīnijas pieteikums netiek apstiprināts.

3.4. Ar mērķi veikt Aizņēmēja identifikāciju, Aizņēmējs reģistrācijas procesa laikā no sava norēķinu konta, kas atvērts  Latvijas Republikas kredītiestādē, vai no maksājumu konta, kas atvērts ar Aizdevēju saistītā sabiedrībā, kas ieguvusi elektroniskā naudas iestādes licenci, pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju, maksājuma mērķī norādot: “Piekrītu VIA SMS Līguma noteikumiem. Atļauju VSAA sniegt izziņu par maniem pēdējo 6 mēnešu ienākumiem kredītspējas izvērtēšanai.” Ja Aizņēmējs Līguma spēkā esamības laikā maina norēķinu vai maksājumu kontu, Aizņēmējam ir pienākums atkārtoti pārskaitīt Aizņēmēja reģistrācijas komisiju uz Aizdevēja kontu. Ja Aizņēmējs izmanto citus Aizdevēja piedāvātos aizdevuma veidus, otrreizēja Aizņēmēja reģistrācijas komisija šādā gadījumā nav jāmaksā.

3.5. Aizdevējam ir tiesības veikt Aizņēmēja identifikāciju, veicot  Aizņēmēja identitāti apliecinošu datu iegūšanu no kredītiestādes vai maksājumu iestādes, izmantojot identifikācijas maksājumu, kā noteikts šī Līguma 3.4. punktā, vai izmantojot citu metodi, kas ļauj saņemt no kredītiestādes vai maksājumu iestādes Aizņēmēja vārdu, uzvārdu, personas identifikācijas kodu un citus identifikācijas datus. Šī punkta ietvaros Aizņēmējs var tikt identificēts arī ar videoidentifikācijas palīdzību, ievērojot 03.07.2018 MK Noteikumos Nr. 392 “Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju” noteiktās videoidentifikācijas prasības.  

3.6. Lietotāja profils tiek aktivizēts pēc tam, kad Aizdevēja kontā ir ieskaitīta Aizņēmēja reģistrācijas komisija vai Aizdevējs ir identificējis Aizņēmēju saskaņā ar kādu no šī Līguma 3.5. punktā noteiktajām metodēm, un Aizņēmējs reģistrācijas laikā ir ievadījis Mājas lapā Paroli.

3.7. Aizņēmēja reģistrācijas komisija Aizņēmējam netiek atmaksāta.

3.8. Ar reģistrācijas procesa Mājas lapā pabeigšanas brīdi, Aizņēmējs piekrīt, ka ir devis atļauju Aizdevējam pieprasīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sekojošus personas datus par pēdējiem sešiem mēnešiem pirms datu pieprasīšanas dienas:

3.8.1. informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;

3.8.2. informāciju par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību;

3.8.3. informāciju par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.

3.9. Uzsākot sadarbības attiecības, Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā un Lietotāja profilā sniegtās ziņas ir patiesas un Aizņēmējs ir norādījis patiesu informāciju par Politiski nozīmīgas personas statusu vai piederību Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa statusam, vai Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas statusam. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Aizdevējam ir tiesības zvanīt uz Aizņēmējam reģistrējoties uzrādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, lai sasniegtu Aizņēmēju.

3.10. Iesniedzot Kredītlīnijas pieteikumu, Aizņēmējs iepazīstas ar Līguma noteikumiem un apliecina, ka Aizņēmējam nav nekādu aktuālu kavētu parādsaistību pret Trešām personām, Aizņēmējs nav reģistrēts kā pašreizējs parādnieks kādā no Datubāzēm vai nepastāv tādi Aizņēmējam šobrīd zināmi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja maksātspēju, Aizņēmējs ir iepazinies ar Līguma noteikumiem un tie atbilst Aizņēmēja gribai, un pēc Kredītlīnijas pieteikuma iesniegšanas kļūst Aizņēmējam saistoši.

3.11. Līguma spēkā esamības laikā Aizņēmējam ir tiesības pieprasīt  Aizdevēja noteiktā Kredītlīnijas limita kopējās summas ietvaros Aizdevuma summas izmaksu neierobežotu reižu skaitu, ievērojot izmaksai pieejamo Kredītlīnijas limitu attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas brīdī un izpildot šādus nosacījumus:

3.11.1. ja Aizņēmējam Aizdevuma summu veidā izmaksāts viss izmaksai pieejamais Kredītlīnijas limits, tad uz jaunu izmaksu Aizņēmējs var pieteikties pēc tam, kad  atmaksāta iepriekš izsniegtā Aizdevuma summa, aprēķinātie procenti un citi no Līguma un citu pakalpojumu noteikumiem izrietošie maksājumi, vai arī Aizdevējs ir palielinājis Aizņēmējam pieejamo Kredītlīnijas limitu un Aizņēmējs ir to apstiprinājis;

3.11.2. Aizņēmējs atbilst Līguma 2.1. punktā minētajiem kritērijiem.

3.12. Aizdevējam ir tiesība atteikt atkārtoti izmaksāt Kredītlīnijas limita ietvaros pieejamos naudas līdzekļus, ja:

3.12.1. ir kavēta Rēķinu apmaksa;

3.12.2. ir iestājies kāds no Līguma 9.6.punktā noteiktajiem apstākļiem;

3.12.3. Aizdevēja rīcībā ir nonākusi informācija vai Aizdevējam ir pamatotas aizdomas par Aizņēmēja neatbilstošu maksātspēju;

3.12.4. Aizņēmējs nav izpildījis Līguma 3.11. punktā un tā apakšpunktos minētos nosacījumus;

3.12.5. Puses Līgumā noteiktajā kārtībā nav panākušas vienošanos par izmaiņām Līgumā un/vai tā pielikumos.

3.13. Aizdevēja atteikums atkārtoti izmaksāt Kredītlīnijas limita ietvaros pieejamos naudas līdzekļus neliedz Aizņēmējam tiesību tos pieprasīt atkārtoti pēc tam, kad Aizņēmējs ir novērsis atteikuma iemeslus.

3.14. Šī Līguma 3.11. punktā minēto pieteikumu atkārtotai naudas izmaksai piešķirtā Kredītlīnijas limita ietvaros Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam jebkurā no turpmāk uzskaitītajiem veidiem:

3.14.1. Aizpilda pieteikumu Mājas lapā Lietotāja profilā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas, t.sk. izmaksājamās Aizdevuma summas apmēru. Iesniedzot pieteikumu Lietotāja profilā, Aizņēmējs iepazīstas ar Līguma noteikumiem un apliecina, ka Aizņēmējam nav nekādu aktuālu kavētu parādsaistību pret Trešām personām, Aizņēmējs nav reģistrēts kā pašreizējs parādnieks kādā no Datubāzēm vai nepastāv tādi Aizņēmējam šobrīd zināmi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja maksātspēju, Aizņēmējs ir iepazinies ar Līguma un tā speciālo noteikumu grozījumu noteikumiem, kurus tiešsaistē savā Lietotāja profilā apstiprina, un tie atbilst Aizņēmēja gribai.

3.14.2. Iesniedz pieteikumu, zvanot Aizdevējam uz Aizņēmēja Lietotāja profilā reģistrēto Aizdevēja tālruņa numuru vai atbildot uz Aizdevēja zvanu un sarunas laikā sniedzot Aizdevēja pieprasītās ziņas. Telefoniska pieteikuma (izmantojot balss telefoniju) un Aizdevēja pozitīva lēmuma gadījumā Aizdevējs uz Aizņēmēja Lietotāja profilā reģistrēto Aizdevēja mobilo sakaru operatora piešķirto mobilā tālruņa numuru nosūta īsziņu (SMS) ar tajā iekļautu pieteikuma apstiprināšanas saiti, kuru aktivizējot Aizņēmēja mobilajā tālrunī tiek vizuāli attēloti Kredītlīnijas limits, termiņš, Līgums un tā speciālie noteikumi  un Aizņēmēja apliecinājumi saistībā ar iesniegto pieteikumu, kurus tiešsaistē apstiprinot Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējam nav nekādu aktuālu kavētu parādsaistību pret Trešām personām, Aizņēmējs nav reģistrēts kā pašreizējs parādnieks kādā no parādnieku datu bāzēm vai kādā datu bāzē kredītvēstures veidošanai, nepastāv tādi Aizņēmējam šobrīd zināmi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja maksātspēju, Aizņēmējs ir iepazinies ar Līgumu un tā speciāliem noteikumiem un tie atbilst Aizņēmēja gribai. Ja Aizņēmēja mobilais tālrunis neatbalsta šādu funkciju, tad apstiprinājums veicams Aizņēmēja Lietotāja profilā Aizdevēja Mājas lapā, kā norādīts Līguma 3.14.1. punktā.

4. LĒMUMS PAR KREDĪTLĪNIJAS LIMITA PIEŠĶIRŠANU

4.1.Pēc tam, kad Aizņēmējs ir veiksmīgi reģistrējies Aizdevēja Mājas lapā un iesniedzis Aizdevējam Kredītlīnijas pieteikumu, Aizdevējs tā darba laikā (darba dienās no 8:00-22:00, brīvdienās no 9:00-20:00) pieņem Lēmumu par Kredītlīnijas limita un Aizdevuma summas piešķiršanu un pozitīva lēmuma gadījumā Aizdevējs piešķirAizņēmējam Kredītlīnijas limitu, veicot Aizdevuma summas pārskaitījumu uz Aizņēmēja norēķinu kontu.

4.2. Līguma spēkā esamības laikā Aizņēmējs tā Lietotāja profilā var pieteikties palielināt Kredītlīnijas limitu. Ja Aizdevējs atbilstoši 4.4. punktā noteiktajai kārtībai, Kredītlīnijas limita palielināšanai piekrīt, tas sniedz Aizņēmējam atbilstošu apstiprinājumu, piešķirot Aizņēmējam jauno Kredītlīnijas limitu.

4.3. Līgumā noteiktajā kārtībā iesniegts Kredītlīnijas pieteikums apliecina, ka Aizņēmējs vēlas, lai uz Aizņēmēja kontu tiktu veikts Aizdevuma summas pārskaitījums Aizņēmējam piešķirtā Kredītlīnijas limita ietvaros saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī to, ka Aizņēmējs ir pilnīgi ar tiem iepazinies, tiem piekrīt un atzīst tos sev par saistošiem.

4.4. Aizdevējs pēc Aizņēmēja pieprasījuma saņemšanas izvērtē tā rīcībā un Datubāzēs pieejamo informāciju par Aizņēmēju un viņa maksātspēju, kā arī pieņem lēmumu attiecībā uz iesniegto Kredītlīnijas pieteikumu un informē par to Aizņēmēju. Ja atteikumu piešķirt Kredītlīnijas limitu pamato ar Datubāzē iegūtajām ziņām, Aizdevējs nekavējoties un bez maksas informē Aizņēmēju par Datubāzes izmantošanas rezultātiem un sniedz ziņas par izmantotajām Datubāzēm.  Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Kredītlīnijas limita piešķiršanu, nenorādot atteikuma iemeslu, par ko Aizdevējs informē Aizņēmēju.

4.5.Aizdevēja lēmums par Kredītlīnijas limita piešķiršanu un Aizdevuma summas pārskaitījums uz Aizņēmēja kontu nozīmē, ka Aizdevējs ir akceptējis šo Līgumu un Līguma speciālos noteikumus, kas pievienoti Pielikumā Nr.1, un Līgums ir stājies spēkā. Ar Aizdevuma summas pārskaitījuma brīdi uz Aizņēmēja kontu ir uzskatāms, ka Aizņēmējam ir saistoši Līguma un tā speciālie noteikumi, kas pievienoti Līguma Pielikumā Nr.1. Gadījumos, kad tiek veiktas izmaiņas Līguma speciālajos noteikumos attiecībā uz Aizņēmējam izmaksāto Aizdevuma summu, pirms veicamajām izmaiņām spēkā esošie Līguma speciālie noteikumi zaudē savu spēku un spēkā stājas jaunie Līguma speciālie noteikumi, kas atspoguļo izmaiņas, par kurām Puses vienojušās. 

4.5. Pēc pozitīva lēmuma par Kredītlīnijas limita piešķiršanu Aizdevējs nosūta uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā norādīto e-pasta adresi Līgumu ar visiem tā pielikumiem: 1) Līguma speciālos noteikumus, kas tiek pievienoti līguma Pielikumā Nr.1 un 2) Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu, kas tiek pievienota Līguma Pielikumā Nr.2. Līguma pielikumi ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un ir Pusēm saistoši līdz pilnīgai no Līguma izrietošo saistību izpildei.

4.6. Līguma spēkā esamības laikā Aizņēmējs savā Lietotāja profilā var iesniegt pieteikumu Aizdevējam par papildus Kredītlīnijas limita piešķiršanu.

4.7. Aizņēmējam vienlaicīgi var tikt izsniegt vairāki aizdevumi pie Aizdevēja. Aizdevējam ir tiesības nepieņemt labvēlīgu lēmumu par Kredītlīnijas piešķiršanu, ja Aizņēmējs ir pārkāpis kādu no iepriekš ar Aizdevēju noslēgtā līguma noteikumiem.

4.8. Pirms tiek noslēgts Līgums vai Līguma speciālie noteikumi, Aizdevējam ir tiesības, saskaņā ar tā īstenoto kredītpolitiku, piedāvāt Aizņēmējam saņemt mazāku Aizdevuma summu nekā tā, ko Aizņēmējs ir norādījis savā Kredītlīnijas pieteikumā. Šādos gadījumos Aizdevējs sazinās ar Aizņēmēju telefoniski vai izmantojot Aizdevēja Lietotāja profilu Mājas Lapā. Aizņēmējam ir jāsniedz piekrišana šādām Aizdevēja piedāvātām izmaiņām Aizņēmēja Lietotāja profilā. Aizdevējs var nosūtīt Aizņēmējam arī īsziņu SMS veidā uz viņa norādīto mobilā tālruņa numuru, izsakot tam attiecīgu piedāvājumu. Ja Aizņēmējs, atbildot uz Aizdevēja norādītu numuru, nosūta Aizdevējam attiecīgu apstiprinājuma īsziņu SMS veidā (drukātiem latīņu burtiem atslēgas vārdu  VIA OK) vai savā mobilajā tālrunī aktivizē Aizdevēja nosūtīto aktivizācijas saiti un tiešsaistē apstiprina piekrišanu piedāvātajām izmaiņām, uzskatāms, ka Puses ir vienojušās par Aizdevuma summas izmaiņām.

4.9. Aizdevēja lēmums par Aizņēmēja pieprasījumu atkārtoti izsniegt naudas līdzekļus piešķirtā Kredītlīnijas limita ietvaros saskaņā ar šī Līguma 3.11. punktu:

4.9.1. Ja Kredītlīnijas pieteikums ir aizpildīts un iesniegts Aizdevēja Mājas lapā Lietotāja profilā šī Līguma 3.14.1. punktā noteiktajā kārtībā, tad pēc tam, kad Aizdevējs ir izvērtējis naudas līdzekļu izsniegšanas pieprasījumu un to, vai Aizņēmējs atbilst un ir izpildījis šī Līguma 3.10. punktā minētos nosacījumus atkārtotai naudas līdzekļu izmaksai Kredītlīnijas limita ietvaros, Aizdevējs lēmumu nosūta Aizņēmējam uz Aizņēmēja Lietotāja profilu un Lietotāja profilā reģistrēto e-pasta adresi. Pozitīva lēmuma gadījumā Aizņēmējam tiek nosūtīts Līguma speciālie noteikumi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Aizņēmējs savā Lietotāja profilā apstiprina piekrišanu Līguma speciālo noteikumu grozījumiem.

5. AIZDEVUMA SUMMAS ATMAKSA UN PROCENTI PAR AIZDEVUMA SUMMAS LIETOŠANU

5.1. Aizņēmējam pilna norēķina vietā ir tiesības izvēlēties maksāt Minimālo maksājumu, līdz saistību dzēšanai pilnā apmērā vai atmaksāt Aizdevuma summu un aprēķinātos Procentus pilnā apmērā jebkurā laikā. Ja pirmā Norēķinu cikla Maksājumu dienā Aizņēmējs Aizdevuma summu atmaksā daļēji vai veic Minimālo maksājumu, Kredītlīnijas limita darbības termiņš ir uzskatāms par pagarinātu un Aizdevējs Aizņēmējam izraksta rēķinu par nākamo Norēķinu ciklu, kura Maksājuma dienā Aizņēmējs veic Minimālo maksājumu vai atmaksā Aizdevuma summu pilnā apmērā. Šāda kārtība tiek piemērota neierobežotu reižu skaitu līdz Aizņēmējs ir atmaksājis visu Aizdevuma summu, Procentus un citus no Līguma un citu pakalpojumu noteikumiem izrietošos maksājumus, ja vien Aizdevējs nav izmantojis tiesību vienpusēji anulēt vai samazināt Aizņēmējam pieejamo Kredītlīnijas limitu, vai izbeigt Līgumu.

5.2. Kredītlīnijas termiņa notecējums iesākas ar dienu, kad Aizņēmējam saskaņā ar Līgumu Aizņēmēja kontā ir pārskaitīta Aizdevuma summa.

5.3. Aizņēmējs par Aizdevuma summas lietošanu norēķinās ar Aizdevēju ne retāk kā vienu reizi Norēķinu cikla ietvaros, apmaksājot Rēķinu līdz Rēķinā norādītajai Maksājumu dienai un veicot samaksu vismaz Minimālā maksājuma apmērā.

5.4. Procenti tiek aprēķināti, pamatojoties uz Aizņēmuma likmi un pieņemot, ka gadā ir 365 vai garajā gadā, atbilstoši, 366 dienas.

5.5. Aizdevējs Procentus un Aizdevuma summu iekasē no Aizņēmēja, pamatojoties uz Aizdevēja izrakstītu Rēķinu, kas sagatavots elektroniski, derīgs bez paraksta un nosūtīts uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi. Līgumā noteiktā Aizņēmēja maksājumu saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājumu summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā.

5.6. Jebkuras summas, ko Aizņēmējs pārskaitījis uz Aizdevēja norēķinu kontu pirms kārtējā Rēķina izrakstīšanas Norēķinu cikla ietvaros, pilnā apmērā tiek novirzītas Aizdevuma summas pirmstermiņa atmaksai. Ja Aizņēmējs ir veicis pārskaitījumu laika periodā, kad Aizdevējs vēl nebija izrakstījis un nosūtījis kārtējo Rēķinu Aizņēmējam, taču laika periodā no maksājuma saņemšanas līdz maksājuma sadalei Rēķins tika izrakstīts un nosūtīs Aizņēmējam, Aizdevējs veic ienākošā maksājuma sadali atbilstoši izrakstītajam Rēķinam.

5.7. Visus no Līguma un citu sniegto pakalpojumu noteikumiem izrietošos maksājumus Aizņēmējs veic, pārskaitot tos uz Aizdevēja kontu.

5.8. Līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā Maksājumu dienā. Maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summu ir ienākusi Aizdevēja kontā.

5.9. Ja Aizņēmējs nav veicis Minimālo maksājumu līdz Maksājumu dienai (ieskaitot), Aizdevējam ir tiesības, izmantojot Operatora sniegtos pakalpojumus, iekasēt no šī Līguma un citu pakalpojumu noteikumiem izrietošos maksājumus, izmantojot Aizņēmēja Maksājumu kartes datus. Slēdzot šo Līgumu, Aizņēmējs dod savu piekrišanu un pilnvaro Aizdevēju izmantot un apstrādāt Aizņēmēja norādītos Maksājumu kartes datus (tai skaitā maksājumu kartes numuru un tipu, tās derīguma termiņu, CVV/CVC kodu), lai veiktu Transakcijas, ja Aizņēmējs no Līguma izrietošās saistības nav izpildījis līdz Maksājumu dienai (ieskaitot).

Aizdevējs informē un Aizņēmējs nepārprotami piekrīt, ka Transakcijas pakalpojumus Aizņēmējam sniedz Operators un Operators sniedz pakalpojumu, apkalpojot Transakciju, patstāvīgi un neatkarīgi no Aizdevēja pamatdarbības, kas ir patēriņa kredītu izsniegšana.

Aizņēmējs apzinās un piekrīt, ka, noslēdzot šo Līgumu un neveicot Aizdevuma atmaksu vismaz Minimālā maksājuma apmērā līdz Maksājuma dienai (ieskaitot), Aizdevējam ir tiesības nākamajā dienā pēc Maksājumu dienas iestāšanās, nodot informāciju Operatoram par Aizņēmēja līdz Maksājuma dienai neveiktiem maksājumiem vai veiktiem maksājumiem nepilnā apmērā.

Aizņēmējs apstiprina, ka piekrīt un neiebilst, ka Operatoram ir tiesības veikt Transakciju apkalpošanu automātiski bez nepieciešamības saņemt atsevišķu Aizņēmēja atļauju katrai šādai Transakcijai, kas ir saistīta ar maksājumiem, kas izriet no šī Līguma vai citu pakalpojumu noteikumiem.

5.10. Ja pirmais mēģinājums veikt Transakciju Aizdevējam ir izrādījies neveiksmīgs (t. i. no Operatora  jebkādu iemeslu dēļ ir saņemts atteikums, tai skaitā, ja norēķinu kontā, kuram ir piesaistīta Maksājumu karte, nav naudas līdzekļu nepieciešamajā apmērā), Aizdevējam ir tiesības neierobežotu reižu skaitu visā Līguma darbības termiņā, kā arī pēc Aizdevēja vienpusējas atkāpšanās no Līguma šajā Līgumā paredzētajos gadījumos, iniciēt attiecīgas Transakcijas veikšanu.

5.11. Līguma saistību izpilde notiek tajā valūtā, kādā ir piešķirts Kredītlīnijas limits.

5.12. Līgums ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Aizņēmējs ir samaksājis Aizdevējam visus pēdējam pienākošos Procentus, atmaksājis visu Aizdevuma summu, kā arī samaksājis citus no Līguma izrietošos Aizdevēja blakus prasījumus, ja tādi radīsies. Līguma izpilde neliedz Pusēm vienoties par jauna Kredītlīnijas limita piešķiršanu uz šī paša Līguma pamata.

5.13. Jebkuri Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju tiek dzēsti šādā secībā: citas pakalpojumu maksas, Procenti, Aizdevuma summa, Līgumsods. Ja Aizņēmējs ir kavējis vairāku secīgu Rēķinu apmaksu daļēji vai pilnībā, vispirms tiek dzēsti prasījumi no agrāk izrakstītā Rēķina, tādējādi dzēšot vecāko parādu, tas ir, citas pakalpojumu maksas, Procentus, Aizdevuma summu par iepriekšējo periodu, Līgumsodu, bet tad secīgi dzēšot neizpildītās saistības par kārtējo periodu.

6. ATTEIKUMA TIESĪBAS

6.1. Aizņēmējs 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža vienpusēji drīkst izmantot Atteikuma tiesības, nesniedzot nekādu pamatojumu, nosūtot Aizdevējam rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu uz e-pasta adresi  info@viasms.lv.

6.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējam ir pienākums norādīt šādas ziņas:

  • Aizņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
  • paziņojumu par atkāpšanos no Līguma un pirmstermiņa Aizdevuma summas atmaksu;
  • iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;
  • Aizņēmēja parakstu.

6.3. Ja Aizņēmējs izmanto Līgumā paredzētās atteikuma tiesības, Aizņēmējam ir pienākums 30 dienu laikā no rakstveida iesnieguma par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīšanas atmaksāt Aizdevējam Aizdevums summu un aprēķinātos Procentus par laika periodu no Aizdevuma summas izmantošanas uzsākšanas dienas līdz dienai, kad tas atmaksāts, kā arī Līgumsodu, ja tāds aprēķināts. 

7. LĪGUMSODS

7.1. Ja Aizņēmējs savlaicīgi neveic kādu Aizdevuma līgumā noteikto maksājumu, Aizņēmējam jāmaksā Aizdevējam Līgumsods no katra nokavētā maksājuma summas un/vai pārsniegtā Kredītlīnijas limita par katru dienu par visu laiku līdz attiecīgās summas atmaksas brīdim. 7.2. Līgumsods aprēķināms par laika periodu no nākamās dienas, kas seko aiz Aizņēmēja norādītās Maksājumu dienas līdz dienai, kad šis maksājums ir samaksāts. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no neizpildīto saistību izpildes pienākuma.

8. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Aizņēmējam ir pienākums pilnībā atmaksāt Aizdevējam Aizdevuma summu, samaksāt Procentus un citus no Līguma izrietošos maksājumus. Aizņēmējam ir pienākums reizi mēnesī Aizdevēja kontā ieskaitīt naudas līdzekļus vismaz Minimālā maksājuma apmērā.

8.2. Aizņēmējam ir nekavējoties jāziņo Aizdevējam par izmaiņām Aizņēmēja personas datos, tostarp informācijā ja ir iegūts/zaudēts Politiski nozīmīgas personas vai Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa, vai Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas statuss, darba attiecību pārtraukšanu, darba algas vai Aizņēmēja kopējo ieņēmumu samazinājumu, kā arī, ja ir mainījušies Maksājumu kartes dati.

8.3. Aizņēmēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc Aizdevēja pieprasījuma iesniegt dokumentu(s) un/vai informāciju, kas apliecina Aizņēmēja ienākumus pēdējo sešu mēnešu laikā, kā arī citus dokumentus, kas varētu būt nozīmīgi Kredītlīnijas piešķiršanas un lietošanas gaitā, tai skaitā Aizņēmēja personu identificējošus dokumentus un dokumentus vai informāciju, kas izriet no noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasībām.

8.4. Aizņēmējs apliecina, ka apzinās atbildību, kas iestājas, sniedzot nepilnīgas vai nepatiesas ziņas Kredītlīnijas pieteikumā. Aizņēmējs ir informēts(a), ka Kredītlīnijas pieteikumā pieprasītās ziņu ailes neaizpildīšana ir uzskatāma par šo ziņu neesamību.

8.5. Kredītlīnijas pieteikumā sniegtās nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, par ko saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 210. vai 177.pantu paredzēta kriminālatbildība, ir pamats Aizdevējam vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Aizņēmējam Līguma saistību izpildi pirms termiņa.

8.6. Aizdevējam ir tiesības anulēt Aizņēmējam piešķirto Kredītlīnijas limitu un izbeigt Līgumu, ja Aizņēmējs ilgāk par divpadsmit mēnešiem no Aizdevuma summas atmaksas un citu no Līguma izrietošo maksājumu izpildes dienas nav izmantojis tiesību pieprasīt atkārtotu naudas līdzekļu izmaksu piešķirtā Kredītlīnijas limita robežās.

8.7. Gadījumā, ja Aizņēmējs, veicot kārtējo maksājumu, samaksā naudas summu, kas pārsniedz maksājuma apmēru, Aizdevējs to attiecina uz Aizdevuma summas pirmstermiņa dzēšanu.

8.8. Aizņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu, saskaņā ar Līgumu, norādīt maksātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, Aizdevēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, Aizdevēja kontu, Līguma numuru.

8.9. Ja Aizdevējs saņem tādu maksājumu, kuru nav iespējams identificēt un saistīt ar Aizņēmēju tad šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim un Aizdevējam ir tiesības vienlaicīgi piemērot Aizņēmējam Līgumsodu saskaņā ar Līgumu.

8.10. Aizņēmējs ir tiesīgs veikt gan pilnīgu, gan daļēju Līgumā noteikto maksājumu izpildi pirms Aizdevuma summas atmaksas datuma, ievērojot šajā Līgumā noteikto kārtību. Šādas pirmstermiņa izpildes gadījumā Aizņēmējs maksā Aizdevējam Aizdevuma summu un uzkrātos Procentus par laika periodu no Aizdevuma summas izmantošanas dienas līdz dienai, kad tas atmaksāts. Maksājamo procentu apmēru dienā aprēķina neatmaksātās Aizdevuma summu reizinot ar skaitli, ko iegūst, gada Aizņēmuma likmi dalot ar 365 (trīs simti sešdesmit pieci) vai garajā gadā, atbilstoši 366 (trīs simti sešdesmit seši).

8.11. Informācija par pieejamo Kredītlīnijas limitu, Procentiem, aprēķināto Līgumsodu, ja tāds piemērots, un cita ar Līguma izpildi saistītā informācija ir pieejama Aizņēmēja Lietotāja profilā Mājas lapā.

8.12. Aizņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Līguma noteikumiem. 8.13. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja konfidenciālā informācija (tajā skaitā jebkādi Aizņēmēja personas dati – tajā skaitā arī Parole; ar Aizņēmēja kontu saistīta informācija – tajā skaitā arī paroles un lietotāja vārdi ne pie kādiem apstākļiem nenonāktu Trešo personu rīcībā. Šī punkta izpratnē par Trešajām personām ir atzīstami arī Aizņēmēja ģimenes locekļi, radinieki, u.c. jebkādas fiziskas un juridiskas personas. Aizņēmējam ir pienākums rūpēties un garantēt Aizdevējam, ka Līgumu patiešām noslēdz pats Aizņēmējs nevis kāda Trešā persona, lietojot Aizņēmēja personas datus.

8.14. Gadījumā, ja Aizņēmējs ir ziņojis tiesībsargājošām iestādēm par noziedzīgu nodarījumu, kura izdarīšanai izmantoti Aizņēmēja personas dati, Aizņēmējam ir pienākums pierādīt Aizdevējam, ka viņš ir ievērojis pienācīgu rūpību saskaņā ar šajā punktā iepriekš norādīto. Aizņēmējam jāsadarbojas ar tiesībsargājošām iestādēm un jāveicina noziedzīga nodarījuma izmeklēšana, jānorāda iestādēm Aizdevējs kā cietušais kriminālprocesa ietvaros. Iestāžu pieņemtos lēmumus Aizņēmējam ir pienākums iesniegt Aizdevējam. Ja Aizņēmējs nepilda norādīto – Aizdevējs turpina uzskatīt, ka Kredītlīnija ir piešķirta pašam Aizņēmējam ar visām no tā izrietošajām sekām. Šajā gadījumā Aizņēmējs atbild par visiem zaudējumiem, ko tas ar savu darbību un bezdarbību ir nodarījis Aizdevējam.

8.15. Aizdevējam ir tiesības vērsties tiesībsargājošās iestādēs, Kontroles dienestā, ja Aizdevējam rodas pamatotas šaubas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu, kur varētu būt iesaistīti Aizdevēja izsniegtie līdzekļi Līguma ietvaros. 8.16. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī Līguma darbības laikā pēc pieprasījuma un bez maksas saņemt informāciju par piešķirtā kredītlīnijas limita esošo stāvokli elektroniskā formātā, kas tiek nosūtīta uz Aizņēmēja norādīto e-pastu. Jebkuras izziņas un informācijas pieprasījums papīra formātā ir maksas pakalpojums, kura cena tiek noteikta saskaņā ar cenrādi.

8.17. Vienlaicīgi ar Kredītlīnijas limita piešķiršanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Aizņēmējs var pieteikties uz citiem Aizdevēja piedāvātajiem kredītu produktiem, kas pieejami mājas lapās https://www.savacard.lv/ un www.viacredit.lv , iesniedzot atbilstošu pieteikumu Aizņēmēja Lietotāja profilā.

8.18. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevēja veiktā Aizņēmēja neklātienes identifikācija un Aizņēmēja izpēte ir atzīstama visos ar Aizdevēju saistītajos grupas uzņēmumos.

8.19. Aizņēmējs piekrīt, ka gadījumos, kad Līgumā, Līguma pielikumos, Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapā vai Aizdevēja izrakstītā rēķinā tiek konstatēta pārrakstīšanās vai matemātikas aprēķina kļūda, Aizdevējs to var labot pēc savas iniciatīvas vienpusējā kārtībā bez brīdinājuma nosūtīšanas Aizņēmējam, ja vien tas nerada tiešas sekas Aizņēmējam.

8.20. Aizņēmējs ir personīgi atbildīgs par Maksājumu kartes, kā arī par norēķinu vai maksājumu konta, kuram ir piesaistīta šī Maksājumu karte, izmantošanas tiesiskumu.

9. ATBILDĪBA

9.1. Aizņēmējs atbild Aizdevējam par Mājas lapā, Lietotāja profilā un Kredītlīnijas pieteikumā minēto, kā arī saskaņā ar Līguma noteikumiem sniedzamo ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību. Aizņēmējam ir nekavējoties jāziņo Aizdevējam par jebkuras Aizņēmēja reģistrācijas laikā sniegtās informācijas izmaiņām – ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc attiecīgajām izmaiņām.

9.2. Ja Aizņēmējs kavē Līgumā noteiktos maksājumus, Aizņēmējs maksā Aizdevējam Līgumsodu no katra kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu šajā Līgumā un LR normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

9.3. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Aizdevējam un atmaksājot Aizdevējam visu izmantoto Aizdevuma summu, Procentus un citus Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošos maksājumus.

9.4.Ja Aizņēmējs savlaicīgi nepilda saistības, kas izriet no jebkura cita ar Aizdevēju noslēgtā aizdevuma līguma noteikumiem, Aizdevējam neatkarīgi no tā, vai Aizdevuma summas atmaksa saskaņā ar šo Līgumu ir kavēta vai nē, ir tiesības atteikt izmaksāt starpību starp Aizņēmējam piešķirto Kredītlīnijas limitu un jau izmaksāto Aizdevuma summu līdz brīdim, kamēr Aizņēmējs pienācīgi izpildījis visas savas saistības, kas izriet no jebkura starp Aizņēmēju un Aizdevēju noslēgtā aizdevuma līguma.

9.5. Ja Aizņēmējs ir pieļāvis būtisku Līguma pārkāpumu, , Aizdevējam, neatkarīgi no tā, vai Aizdevuma summas atmaksa ir kavēta vai nē, ir tiesības vienpusēji atkāpties no visiem ar Aizņēmēju noslēgtajiem aizdevuma līgumiem, tajā skaitā šī Līguma, pieprasot Aizņēmējam nekavējoties atmaksāt visu izsniegto Aizdevuma summu, Procentus, kā arī Līgumsodu, ja tāds ir aprēķināts, kā arī jebkuru citu Aizdevēja izrakstīto rēķinu apmaksu.

9.6. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Aizņēmējam Līguma saistību izpildi pirms termiņa šādos gadījumos:

9.6.1. Aizņēmējs nepilda šī Līguma 2.1., 5.1., 5.3., 5.12.,5.13., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. un 8.14. punktu noteikumus;

9.6.2. pret Aizņēmēju sākts šķīrējtiesas process vai tiesā tiek ierosināta civillieta par mantiska rakstura prasību, kas novērtējama naudas summā vai tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, vai arī parādnieku datu bāzēs ir ievadīta informācija par Aizņēmēja parādiem pret Aizņēmēju tiek uzsākta parādu piedziņa;

9.6.3. Aizņēmējam uzsākts fiziskās personas maksātnespējas process vai tiesiskās aizsardzības process.

9.6.4. Aizņēmējs pēdējo sešu mēnešu laikā ilgāk par 7 kalendārām dienām ir kavējis Līgumā un Rēķinā noteikto maksājumu, tai skaitā Aizdevuma summas (daļējā vai pilnā apmērā), Procentu, Līgumsoda atmaksu vai arī ir kavējis jebkuru citu Aizdevēja izrakstīto rēķinu apmaksu; 9.6.5. Ir mainījusies Aizņēmēja maksātspēja, kas ietekmē Aizņēmēja spēju atmaksāt izmantoto Aizdevuma summu.

9.7. Aizdevēja atkāpšanās gadījumā Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma nekavējoties pirms termiņa pilnībā atmaksāt visus no Līguma un citu sniegto pakalpojumu noteikumiem izrietošos maksājumus, tajā skaitā, Aizdevuma summu, Procentus, Līgumsodu, ja tāds ir bijis aprēķināts, kā arī citas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu un citu Aizņēmējam sniegto pakalpojumu noteikumiem izrietošās naudas summas.

9.8. Aizdevējam jebkurā laikā ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma par to 60 (sešdesmit) dienas iepriekš brīdinot Aizņēmēju.

9.9. Ja Aizņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda savas Līgumā noteiktās saistības, Aizdevējs ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības Trešajām personām, un šāda tiesību cesija var ietvert arī Aizņēmēja personas datu apstrādi, šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs un Aizņēmēja personas datu nodošanu tiesību ieguvējam (cesionāram). Kavēto maksājumu piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Aizņēmējs. Aizņēmējs piekrīt Aizdevēja tiesībām nodot Aizņēmēja personas datus apstrādei uz citu valsti, kā arī Aizdevēja saistītajiem uzņēmumiem.

9.10. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, tai skaitā, elektrības padeves traucējumus, , streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līguma paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

9.11. Pusēm Līguma izpildes gaitā, izmantojot sakaru līdzekļus, Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Aizdevēja pakalpojumus lietošanas traucējumu dēļ, tostarp, bet ne tikai sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (tostarp Internetbankas) darbības traucējumu dēļ. Minētie riski ir piekritīgi Aizņēmējam, kuram šaubu gadījumā ir nepieciešams sazināties ar Aizdevēju un pārliecināties par Līgumā pielīgtās saistības korektu izpildi.

9.12. Ja Aizdevējs Aizņēmējam ir nosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par no Līguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, Aizdevējam ir tiesības piedzīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā 7,00 EUR (t.sk. PVN) apmērā par katru šādu vēstuli. 

10. AIZŅĒMĒJA DATU APSTRĀDE

10.1. Aizdevējs veic Aizņēmēja personas datu apstrādi ar šādu mērķi: klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana, aizņēmēju līgumisku saistību izpildes nodrošināšana un parādu piedziņa, telefonsarunu ierakstīšana un ierakstu uzglabāšana ar mērķi veikt darbinieku sniegtā apkalpošanas servisa kvalitātes novērtēšanu, izveidot un uzturēt personu kredītvēstures datu bāzi – reģistru, kurā tiek apkopota informācija par Aizdevēja parādu atgūšanas procesa gaitā konstatētiem maksājuma procesa kavējumiem, kā arī kavēto maksājumu izpildes faktiem, Aizdevēja finansiālo interešu aizsardzībai, lai izvērtētu potenciālo kredītrisku un veiktu profilēšanu mārketinga un kredītspējas izvērtēšanas vajadzībām.

10.2. Personas datu apstrādes pamatprincipi ir noteikti Aizdevēja Privātuma politikā, kas atrodama  mājas lapās www.viasms.lvwww.viacredit.lvwww.savacard.lv.

10.3. Lai nodrošinātu Līguma izpildi un sazinātos ar Aizņēmēju, Aizdevējam ir tiesības veikt Aizdevēja rīcībā esošo Aizņēmēja personas datu apstrādi, izmantot saņemtos Aizņēmēja personas datus Līguma izpildei, kā arī Aizdevējs ir tiesīgs veikt Aizņēmēja datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī nodot un saņemt Aizņēmēja datus un citu informāciju no Trešām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Bankas Kredītu reģistra, Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūras, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētiem kredītinformācijas birojiem, kā arī nodot datus citām ar Aizdevēju saistītajām sabiedrībām, u.c.) un apstrādāt tos. Aizņēmējs piekrīt gan datu apstrādei un Aizņēmēja datu saņemšanai, nosūtīšanai Trešām Personām ne tikai par Aizņēmēja pienācīgi, bet arī nepienācīgi pildītiem aizdevumiem.

10.4. Aizņēmējs piekrīt un neiebilst, ka Aizdevējs izvieto informāciju par Aizņēmēju un Aizņēmēja parādu Aizdevējam, kas izriet no Līguma, jebkurās Aizdevēja vai Trešo personu Datubāzēs kredītvēstures veidošanai, ja ir pagājušas ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas kopš Aizdevējs nosūtījis Aizņēmējam paziņojumu par Aizņēmēja neizpildītām saistībām pret Aizdevēju. Aizdevējam ir tiesības citu Aizņēmēja kreditoru tiesību aizsardzības interesēs paziņot Trešajām personām par Aizņēmēju un viņa parādu.

10.5. Aizdevējs šī Līguma kontekstā ir uzskatāms par personas datu pārzini, kura darbība ir organizēta atbilstoši 27.04.2016. Eiropas Parlamenta un padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

11. KONFIDENCIALITĀTE

11.1. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Līguma sakarā ir uzskatāma par konfidenciālu. Informāciju par Aizņēmēju un piešķirto Kredītlīnijas limitu un veiktajām Aizņēmēja iemaksām Aizdevējam, Aizdevējs sniedz saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un noslēgtajiem sadarbības līgumiem tikai noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā, piemēram, elektroniskās naudas vai maksājumu iestādes noteiktām personām.

11.2. Ja Aizņēmējs nav izpildījis Līguma saistības, Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju bez iepriekšējas Aizņēmēja piekrišanas jebkurai Trešai personai pēc savas izvēles.

11.3. Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju Aizdevēja grupas uzņēmumiem, citiem uzņēmumiem vai sabiedrībām, kuras tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību Aizdevēja pamatkapitālā vai kurās Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem nodoto funkciju veikšanai. 

12. CITI NOTEIKUMI

12.1. Līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta tos drukātā formātā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses.

12.2. Līgums darbojas nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei. Šī Līguma ietvaros Puses neierobežotu reižu skaitu var vienoties par Kredītlīnijas limita piešķiršanu, parakstot Līguma speciālos noteikumus. Ar katra jauna Līguma speciālo noteikumu noslēgšanu, iepriekšējie speciālie noteikumi zaudē spēku

12.3. Noslēdzot šo līgumu, Aizņēmējs apliecina, ka nepārprotami piekrīt saņemt komerciālos paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu līdzīgu informāciju, kura tiks nosūtīta uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādīto mobilo sakaru operatora piešķirto pieslēguma numuru vai Aizņēmēja e-pasta adresi. Aizņēmējam savā Lietotāja profilā ir tiesības atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas.

12.4. Lojalitātes programmas vai speciālas akcijas ietvaros Aizdevējam ir tiesības piemērot Aizņēmējam noteikto Procentu atlaidi.

12.5. Aizdevējam ir tiesības cedēt (nodot) savas prasījuma tiesības pret Aizņēmēju Trešajām personām bez Aizņēmēja piekrišanas.

12.6. Lai attīstītu un uzlabotu Aizdevēja piedāvātos pakalpojumus, kā arī izpildītu no likuma izrietošos Aizdevēja pienākumus,  Aizdevējam ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus šajā Līgumā.  Aizdevējs grozītos šī Līguma noteikumus ievieto Lietotāja profilā, kur tos no savas puses tiešsaistē apstiprina Aizņēmējs.

12.7. Aizņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no piedāvāto Līguma grozījumu ievietošanas Lietotāja profilā , var nepiekrist piedāvātajiem grozījumiem, par to iepriekš informējot Aizdevēju. Tādā gadījumā līdz brīdim, kamēr Puses ir izpildījušas savas saistības viena pret otru, starp Pusēm paliek spēkā esošā Līguma redakcija, izņemot gadījumus, kad izmaiņas Līgumā Aizdevējs veic dēļ prasībām vai izmaiņām LR normatīvajos aktos.   

12.8. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā. Viens eksemplārs glabājas pie Aizņēmēja, bet otrs - pie Aizdevēja.

12.9. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu vai krievu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksu vai e-pastu, uz adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Aizņēmējam veicot reģistrāciju.

12.10. Pa pastu nosūtītā korespondence, izņemot Rēķinu, uzskatāma par saņemtu 7.dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu. Rēķini, kas nosūtīti uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi, ir uzskatāmi par saņemtiem tajā pašā dienā, kad tie izsūtīti.

12.11. Pušu starpā pastāvošie strīdi risināmi Aizņēmējam vispirms vēršoties pie Aizdevēja ar sūdzību vai iesniegumu un mēģinot strīdu atrisināt izlīguma veidā. Ja pusēm neizdodas atrisināt strīdu izlīguma veidā, aizņēmējam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, pie patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja, Patērētāju strīdu risināšanas komisijā vai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 12.12. Noslēdzot šo līgumu, Aizņēmējs apliecina, ka ir atbildīgi izvērtējis savas materiālās iespējas atdot piešķirto un izmantot Aizdevuma summu atbilstoši šī līguma noteikumiem, kā arī novērtējis ar Kredītlīnijas piešķiršanu saistītos iespējamos finansiālos riskus.

12.13. Pirms šī līguma noslēgšanas un līguma darbības laikā papildus līgumā noteiktajam Pušu tiesības un pienākumi ir noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas regulē jautājums attiecībā uz distances un patērētāju kreditēšanas līgumiem, tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas Civillikumā, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un noteikumos par distances un patērētāju kreditēšanas līgumiem.

12.14. Līgums pieejams latviešu un krievu valodā. Neskaidrību gadījumā, noteicošais ir līguma teksts latviešu valodā.

12.15. Aizdevēja kontaktinformācija – tālrunis (+371) 67-212-412; e-pasts:  info@viasms.lv . Aizdevējs sniedz informāciju latviešu un krievu valodā.

12.16. Līguma noteikumu izpildes uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.